ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Woda – awaria pompy

Woda – awaria pompy

 

    Uprzejmie informuję, iż uległa awarii pompa, która

podaje wodę do zbiornika. Podejmujemy starania, aby

jak najszybciej zakupić nową pompę.

   W związku z tym, do czasu usunięcia awarii, nie będzie

wody na działkach prawdopodobnie do poniedziałku. 

  Wykonawca drugiej studni zapewnia, że odda ją do

użytkowania do 20 maja 2023 r.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Apel o nieskładowanie tzw. gabarytów.

Apel o nieskładowanie tzw. gabarytów.

 1.  Przepis § 68 pkt. 2 Regulaminu ROD stanowi, że „działkowcom oraz innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.
 2. Działkowiec, zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, zobowiązany jest do wyposażenia działki w kompostownik. Punkt 3 tego paragrafu nakłada na działkowców obowiązek kompostowania pochodzących z działki części roślin.
 3. Śmieci posegregowane trafić muszą do wyznaczonych kontenerów-tworzywa sztuczne do żółtych, papier do niebieskich, szkło konsumpcyjne do zielonych, pozostałe do czarnych na odpady zmieszane.
 4. Musimy przestrzegać zasad składowania śmieci, ale też powinniśmy zwracać uwagę innym, których czasami „pamięć zawodzi”, nie brakuje też osób, które wykorzystują nasze altany na odpady do opróżniania przydomowych koszy czy terenów budowy. Takie nadużycia, stwierdzone lub zauważone przez kogokolwiek z nas, należy zgłaszać bezwzględnie na Policję lub Zarządowi. W tym miejscu nie sposób pominąć śmieci wielkogabarytowych, które rosną na naszych parkingach jak na wysypiskach śmieci. Przypominam, że każdy działkowiec „gabaryty” winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w MPGK przy ul. Wolności 30.
 5. W ostatnim czasie, dzięki zainstalowanemu monitoringowi, stwierdziliśmy iż nie wszyscy działkowcy stosują się do wprowadzonych zasad o segregacji odpadów. I tak:
 1. w dniu 21 marca 2023 r., w godz. 16.36 – 16. 57, działkowicz złożył koło altany na odpady (od strony Ozimka) 12 opon od samochodu. Ponieważ dysponowaliśmy zapisem z monitoringu, sprawę zgłosiliśmy Policji, która niezwłocznie wszczęła postępowanie z art. 75 Kodeksu wykroczeń, za które grozi 500 zł mandatu, a jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł;
 2. w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 18.32, Pan kierujący samochodem osobowym marki Skoda Fabia (jesteśmy w posiadaniu nr rejestracyjnego samochodu) złożył w altanie na odpady (od strony Koplina) łącznie 5 opon. Nagannym też jest fakt, że pomagały mu w tym dzieci, które podtoczyły pod altanę opony. Jednak jeżeli w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. zabierze opony i przewiezie do PSZOK-u, zgłoszenia do Policji nie będzie.
 3. w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 17.45, dwóch Panów postawiło obok altany na odpady (od strony Koplina) dużą lodówkę – kara jak wyżej. Jednak jeżeli w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. zabiorą lodówkę i przewiozą do PSZOK-u, zgłoszenia do Policji nie będzie.

Dodatkowo informuję, że w ciągu najbliższych tygodni, korzystając z funduszu grantowego, zainstalujemy dodatkowe kamery (także w obrębie altan na odpady), dzięki którym w większym stopniu niż do tej pory, będziemy wykrywać sprawców tego rodzaju wykroczeń.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Żywopłoty, drzewa i krzewy w ROD

Żywopłoty, drzewa i krzewy w ROD

Wobec licznych interwencji użytkowników działek w sprawie utrzymania żywopłotów, drzew i krzewów, posadzonych przy granicy działki lub wręcz na terenie ogólnym ROD (zwłaszcza na alejkach ogrodowych oraz przy granicy z sąsiednią działką) Zarząd ROD prosi o przycięcie lub wręcz wycięcie krzewów (drzew) zwężających alejki ogrodowe lub zakłócające funkcjonowanie sąsiedniej działki. Sadzenie żywopłotów, krzewów, drzew na terenach ogólnych oraz przy granicy działki sąsiedniej, przez użytkowników działek jest nielegalne.  Przerastanie drzew, krzewów na teren sąsiedni i alejek jest uciążliwe dla innych użytkowników działek i często utrudnia lub nawet uniemożliwia dojazd do działki lub jej uzytkowanie. W takiej sytuacji Zarząd wzywa do ich usunięcia, a w szczególnie drastycznych przypadkach, zwłaszcza wypadku braku reakcji działkowca, będzie zmuszony do ich usunięcia (na koszt działkowca), a nadto stosował będzie sankcje wynikające ze Statutu PZD.

Prosimy o nie utrudnianie sobie życia nawzajem i przestrzeganie zasad współżycia działkowego.

Poniżej przypominamy zasady zawarte w Regulaminie ROD:

§ 34. [Alejki i drogi]

 1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

 2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

 

§ 52. [Żywopłoty]

 1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

 2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

 3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

 4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

 

§ 54. [Drzewa i krzewy ozdobne]

 1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.

 2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.

 3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.

 4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.

 5. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

 

§ 55. [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów]

 1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

 2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

 3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem