ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Powiatu Choszczeńskiego

Choszczno, dnia 27 października 2023 r.


Stanowisko

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Powiatu Choszczeńskiego

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

 

 

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Powiatu Choszczeńskiego przedstawia następujące stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy:

Kolegium Prezesów wyraża sprzeciw co do umieszczenia terenów rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w zaledwie dwóch z trzynastu stref planistycznych, to jest
w strefie o symbolu SJ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (poz. 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia) oraz w strefie o symbolu SN – strefa zieleni i rekreacji (poz. 9 tabeli).

W związku z tym Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Powiatu Choszczeńskiego apeluje o wprowadzenie zmian w zapisie projektu przedmiotowego rozporządzenia, polegających na umieszczeniu w profilach funkcjonalnych wszystkich stref planistycznych „terenu ogrodów działkowych”. Tym samym zmiana ta zagwarantuje umieszczenie w planie ogólnym gminy terenu ROD.

Ograniczenie wskazania terenu ROD tylko do dwóch stref planistycznych rodzi ryzyko pominięcia obszarów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i skazania ich w przyszłości na likwidację.

Podkreślenia bowiem wymaga fakt, iż ROD znajdują się obecnie na bardzo zróżnicowanych obszarach. W miastach sąsiadują z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej, ze strefami usługowymi i handlu wielkopowierzchniowego, ze strefami gospodarczymi, z terenami zieleni i rekreacji, ze strefami komunikacyjnymi, a poza miastami często ze strefami produkcji rolniczej.

Uzasadnieniem wyznaczenia takich zmian jest ponadto brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40 z późn. zm.) zgodnie z którym organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki do rozwoju ROD. Mając zaś na względzie cele ROD, wymienione w art. 3 przywołanej ustawy, takie jak m.in.: zaspakajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych, ochrona środowiska i przyrody, kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, tworzenie warunków dla udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych, to wyraźne zaznaczenie istnienia takiej strefy gwarantuje przyszły byt ROD.

ROD istnieją od wielu lat, często działkowcami są rodziny wielopokoleniowe, które wykorzystują działki zarówno do prowadzenia upraw ogrodniczych, jak i wspólnej rekreacji, odpoczynku i integracji. Działkowcy na obszarach miast stanowią liczną, bo niejednokrotnie kilkutysięczną społeczność. Nadto dzięki istnieniu ROD i ich bioróżnorodności zyskują społeczności lokalne.

Wobec powyższego wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich planów zmierzających do masowej likwidacji ROD , a w szczególności poprzez wprowadzenie przepisów ułatwiających wykreślenia ogrodów z planów miejscowych.

Nie godzimy się na pozbawienie nas, naszych dzieci i wnuków możliwości korzystania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

Z upoważnienia Kolegium

Prezes Zarządu ROD „Pionier”

Leopold Ochalik

 

Uwaga! Złodzieje!!!

Uwaga! Złodzieje!!!

Z reguły co roku, w okresie zimowym, mają miejsce na terenie ROD kradzieże mienia ruchomego i włamania np. na przełomie 2021/2022 dokonano kradzieży ok. 50 urządzeń wodnych tj. wodomierzy i zaworów czerpalnych oraz tzw. „sztyc”. Wszystkie przypadki zostały zgłoszone Policji, ale sprawcy nie zostali wykryci. W związku z tym Zarząd ROD przypomina o podstawowych zasadach zabezpieczenia działki m.in. przed kradzieżami.

  1. Zainteresujmy się kręcącymi się w pobliżu naszej działki nieznanymi osobami.
  2. Współdziałajmy zawsze z sąsiadami i wymieńmy się z nimi numerami telefonów.
  3. O włamaniu lub kradzieży jak najszybciej powiadamiamy Policję nr 112 lub 997.

                            Prezes Zarządu ROD

                          Leopold Ochalik

Otwieramy bramy wjazdowe

OTWIERAMY BRAMY WJAZDOWE

 

1. Bramy wjazdowe na teren ROD będą otwarte całodobowo w okresie od 01 października do 31 października.

2. Po długotrwałych i intensywnych deszczach Zarząd każdorazowo będzie informował działkowców o czasowym zakazie wjazdu na teren ROD poprzez umieszczenie stosownych ogłoszeń na tablicach informacyjnych.

3. Każdy pojazd po rozładunku lub załadunku musi niezwłocznie opuścić teren ROD. 

4. W przypadku uszkodzenia nawierzchni alei, ogrodzenia lub bramy wjazdowej, działkowiec jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. W przypadku odmowy Zarząd powoła komisję, która zbada   okoliczności i zakres uszkodzeń oraz koszt naprawy.

5. Zabrania się poruszania się po alejach motocyklami lub motorowerami

 

                                      Prezes Zarządu ROD

                                      Leopold Ochalik

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem