ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

KALENDARZ DZIAŁKOWCA

Polski Związek Działkowców wydał dla swoich członków kieszonkowy „Kalendarz działkowca“ na rok 2020
w nakładzie 950 000 egzemplarzy. Kalendarz został opracowany specjalnie dla działkowców i składa się
z kalendarium (1 tydzień na stronie) i części informacyjnej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje na temat PZD, główne terminy obowiązujące działkowca, wyjaśnienia dotyczące opłat ogrodowych i składki członkowskiej, numery do telefonicznych porad prawnych i ogrodniczych organizowanych przez okręgi i jednostkę krajową, a także wykaz danych teleadresowych do Okręgowych Zarządów. 

Bardzo proszę o jak najszybsze odbieranie Kalendarza w biurze Zarządu ROD, we wtorki w godz. od 15.00 do 17.00 lub w piątki w godz. od 10.00 do 12.00. 

Za co można ukarać działkowca?

Hałas, samowolka, ciągły bałagan. Za co można ukarać działkowca?

Kary za wykroczenia

Szereg wykroczeń, które zdarzają się na terenach działkowych może być karana mandatami na podstawie kodeksu wykroczeń. Oto przykłady:

 • Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem) albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym - od 100 do 500 zł (art. 51 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń - dalej skrótem: k.w.)
 • Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości - nagana albo grzywna do 250 zł (art. 64 § 1 k.w.)
 • Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia - nagana, grzywna do 1 000 zł lub ograniczenie wolności (art. 77 k.w.)
 • Zaniedbanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie stosowanie się do wskazań i nakazów dot. należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych - grzywna do 1 500 złotych albo nagana (art. 117 k.w.)
 • Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych - grzywna do 1 500 zł, nagana albo ograniczenie wolności (art. 141 k.w.)
 • Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności (w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec) - nagana albo grzywna do 500 zł (art. 145 k.w.)
 • Właściciel nieruchomości, który nie zapewnia utrzymania jej czystości i porządku podlega grzywnie (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Nowe władze PZD wybrane

W dniu 18 października 2019 r. odbył się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD,  w którym w charakterze Delegata uczestniczył Leopold Ochalik, Prezes Zarządu ROD „Pionier”. Zjazd dokonał oceny działalności PZD i wybrał nowe władze – Krajową Radę i Krajową Komisję Rewizyjną i przyjął program działania na następną kadencję oraz zajął stanowiska, które będą miały ogromne znaczenie dla dalszego działania i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku. Wybrany na następną kadencję Eugeniusz Kondracki  podziękował  za jedność i integrację PZD oraz wszystkim organom ROD za dotychczasową, ciężką pracę. Podziękował także Delegatom za udział w  Zjeździe, za rozumienie problemów i sytuacji, za popieranie tego, co jest dla Związku słuszne. 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

Zgodnie z art. 36, ust. 3. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
 • jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Przepisy ustawowe powtarza § 17 regulaminu ROD, który stanowi, że zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny
  z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza
  w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
 • wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt
  z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,
 • jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Regulamin ROD obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

powyższy tekst jest dedykowany Działkowcom, którzy permanentnie nie przestrzegają przywołanych wyżej przepisów. W najbliższym czasie Zarząd przeanalizuje „sprawy” tych Działkowców i rozpocznie wobec niektórych z nich procedurę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Czego na działkach nie wolno?

W związku z przeglądem naszych działek, jaki został przeprowadzony na przełomie sierpnia i września br. Zarząd przypomina Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD, że regulamin ROD zabrania (§ 68):

 • zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty;
 • wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących
  z działki odpadów komunalnych;
 • gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki;
 • stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.;
 • spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych;
 • wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD;
 • parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD;
 • mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych;
 • polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania
  z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD;
 • wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce;
 • naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram
  i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym;
 • sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ROD;
 • prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.
 • Zabronione jest także umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów (§ 51).

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę wyniki przeglądu działek, Zarząd ROD będzie wysyłał do Działkowców, niestosujących się do regulaminu ROD, pisma o stwierdzonych uchybieniach i terminie ich usunięcia.

 

Podkategorie

Najbliższe zebranie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych PIONIER w Choszcznie

odbędzie się 31 stycznia 2019 w Domu Działkowca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działkowców. 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem