ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Sankcje dla hałaśliwych sąsiadów w ROD

Sankcje dla hałaśliwych sąsiadów w ROD

Hałas powodowany przez działkowca na terenie działek rodzinnych nie powinien przekraczać przeciętnej miary wynikającej z charakteru ogrodów działkowych. Przekroczenie tak ustalanej „przeciętnej miary” prowadzi do niedozwolonego naruszenia prawa sąsiadów do niezakłóconego korzystania ze swojej działki. Należy podkreślić, że jest to podstawowe prawo przysługujące każdemu działkowcowi, czego wyrazem jest jego zamieszczenie w § 14 Statutu PZD.

Z prawem tym korespondują dwa obowiązki spoczywające na sąsiadach.

1. Są zobowiązani do korzystania z działki w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień w korzystaniu z działek przez są siadów (§ 124 Regulaminu ROD).
2. Obowiązani są nie zakłócać spokoju swoim sąsiadom (§ 132 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ROD).
W konsekwencji naruszenie tych obowiązków uprawnia działkowca do żądania zaniechania bezprawnych działań. Jeżeli zatem hałas pozostający w związku z postępowaniem sąsiada stwarza utrudnienia w korzystaniu z działki lub zakłóca spokój, to działkowiec może zwrócić się do Zarządu ROD o podjęcie działań zmierzających do ukrócenia takiego stanu rzeczy. Trzeba bowiem zaznaczyć, że w takiej sytuacji organ ten jest zobligowany do pisemnego wezwania członka PZD do usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień pod rygorem zastosowania nawet pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki. Wynika stąd, że właściwym organem do załatwiania spraw hałasu i spalania jest Zarząd ROD, który jest wybierany przez ogółu działkowców m.in. po to, aby w ich imieniu czuwał nad przestrzeganiem prawa obowiązującego w ROD. W takich sytuacjach ma bowiem obowiązek sprawę zbadać, podjąć odpowiednie decyzje i skutecznie je wyegzekwować.

 Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik


Druga studnia już wybudowana

Druga studnia już wybudowana

   Informuję, że Wykonawca zakończył budowę studni głębinowej i z końcem maja br. rozpoczęło się próbne pompowanie i sprawdzenie szczelności całego układu. Z przeprowadzonych badań wynika, iż uzyskano zakładaną wydajność wody tj. 25m3/godz. Przy okazji przypominam, że dotychczasowa studnia uzyskiwała wydajność ok. 6-8 m3/godz.

   Taka wydajność, spowodowała wyższe ciśnienie w ogrodowej sieci wodociągowej i w związku z tym na niektórych działkach występują jeszcze nieszczelności
w przyłączach, a wręcz pękają rury, co zmusza nas do wyłączania wody na czas usunięcia przez działkowców awarii.

   Mam nadzieję, że w przyszłym roku kolejne Walne Zebranie podejmie decyzję
o modernizacji sieci wodociągowej, o której mówiliśmy na Walnym Zebraniu w dniu 24 marca 2023 r.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Żywopłoty, drzewa i krzewy w ROD

Żywopłoty, drzewa i krzewy w ROD

Wobec wielu interwencji użytkowników działek w sprawie utrzymania żywopłotów, drzew i krzewów, posadzonych przy granicy działki lub wręcz na terenie ogólnym ROD (zwłaszcza na alejkach ogrodowych oraz przy granicy z sąsiednią działką) Zarząd ROD prosi o przycięcie lub wręcz wycięcie krzewów (drzew) zwężających alejki ogrodowe lub zakłócające funkcjonowanie sąsiedniej działki. Sadzenie żywopłotów, krzewów, drzew na terenach ogólnych oraz przy granicy działki sąsiedniej, przez użytkowników działek jest nielegalne.  Przerastanie drzew, krzewów na teren sąsiedni i alejek jest uciążliwe dla innych użytkowników działek i często utrudnia lub nawet uniemożliwia dojazd do działki lub jej użytkowanie. W takiej sytuacji Zarząd wzywa do ich usunięcia, a w szczególnie drastycznych przypadkach, zwłaszcza wypadku braku reakcji działkowca, będzie zmuszony do ich usunięcia (na koszt działkowca), a nadto stosował będzie sankcje wynikające ze Statutu PZD.

Prosimy o nie utrudnianie sobie życia nawzajem i przestrzeganie zasad współżycia działkowego.

Poniżej przypominamy zasady zawarte w Regulaminie ROD:

§ 34. [Alejki i drogi]

1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.
§ 52. [Żywopłoty]

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w   ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.
§ 54. [Drzewa i krzewy ozdobne]

1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
5.W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.
§ 55. [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów]

1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Apel o segregowanie odpadów komunalnych.

Apel o segregowanie odpadów komunalnych.

   W związku z nieprawidłowościami w gromadzeniu odpadów komunalnych, a w szczególności odpadów zielonych, Zarząd ROD przypomina o obowiązujących zasadach w tym zakresie.

  1. Przepis § 68 pkt. 2 Regulaminu ROD stanowi, że „działkowcom oraz innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz odpadów komunalnych nie pochodzących z działki.
  2. Działkowiec, zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, zobowiązany jest do wyposażenia działki
    w kompostownik. Punkt 3 tego paragrafu nakłada na działkowców obowiązek kompostowania pochodzące z działki rośliny.
  3. Zarząd apeluje o przestrzeganie zasad składowania odpadów, zwracanie w miarę możliwości uwagi innym, „którym czasami pamięć zawodzi”, nie brakuje też osób, które wykorzystują nasze altany na odpady do składowania opon, mebli, sprzętu AGD itp. Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy działkowiec winien wywozić we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Choszcznie, przy ul. Komunalnej (przy oczyszczalni ścieków).
  4. Zarząd apeluje do wszystkich działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek
    w naszym ROD.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Apel o oszczędzanie wody!

Apel o oszczędzanie wody!

W  związku z trwającym okresem suszy, co prowadzi do ponadnormatywnego  poboru wody z ogrodowej sieci wodociągowej, zwracamy się do wszystkich działkowców o ograniczenie wykorzystywania wody do innych celów niż do podlewania upraw.

W szczególności prosimy o niepodlewanie trawników i napełnianie basenów.

Jeżeli susza będzie trwała nadal, to istnieje zagrożenie obniżenia się poziomu wody głębinowej, a co za tym idzie, nie będzie wody w naszej studni. Gdy sytuacja nie poprawi się, Zarząd będzie zmuszony rozważyć możliwość jej racjonowania, które będzie polegało na czasowym wyłączaniu pompy w godzinach od 10.00 do 15.00 i od 21.00 do 7.00.
Prosimy o zastosowanie się do tego apelu, gdyż zagrożenie brakiem wody jest realne.
Prezes Zarządu ROD
Leopold Ochalik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem