ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 501 937 096

e-mail: rodpionier@wp.pl

Przygotuj działkę do zimy

Uprzejmie informuję, że z dniem 30 października 2019 r. zostanie wstrzymania na okres do 31 marca 2019 r. dostawa wody do ogrodów działkowych. W związku z tym przypominam użytkownikom działek o zamknięciu zasuw i odkręceniu zaworów (kranów) w okresie zimowym. Nie zastosowanie do ww. zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzeń (np. pęknięcie rury na skutek niskiej temperatury), za które odpowiada użytkownik działki.

Jednocześnie przypominam  o obowiązku utrzymywania w czystości alei ogrodowej na połowie jej szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony (art. 67 pkt 3 Regulaminu). Mając to na względzie proszę tych, co jeszcze tego nie uczynili, aby przed okresem zimowym wykosili alejki.

KALENDARZ DZIAŁKOWCA

Polski Związek Działkowców wydał dla swoich członków kieszonkowy „Kalendarz działkowca“ na rok 2020
w nakładzie 950 000 egzemplarzy. Kalendarz został opracowany specjalnie dla działkowców i składa się
z kalendarium (1 tydzień na stronie) i części informacyjnej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje na temat PZD, główne terminy obowiązujące działkowca, wyjaśnienia dotyczące opłat ogrodowych i składki członkowskiej, numery do telefonicznych porad prawnych i ogrodniczych organizowanych przez okręgi i jednostkę krajową, a także wykaz danych teleadresowych do Okręgowych Zarządów. 

Bardzo proszę o jak najszybsze odbieranie Kalendarza w biurze Zarządu ROD, we wtorki w godz. od 15.00 do 17.00 lub w piątki w godz. od 10.00 do 12.00. 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

Zgodnie z art. 36, ust. 3. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
 • jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Przepisy ustawowe powtarza § 17 regulaminu ROD, który stanowi, że zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny
  z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza
  w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
 • wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt
  z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,
 • jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Regulamin ROD obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

powyższy tekst jest dedykowany Działkowcom, którzy permanentnie nie przestrzegają przywołanych wyżej przepisów. W najbliższym czasie Zarząd przeanalizuje „sprawy” tych Działkowców i rozpocznie wobec niektórych z nich procedurę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Za co można ukarać działkowca?

Hałas, samowolka, ciągły bałagan. Za co można ukarać działkowca?

Kary za wykroczenia

Szereg wykroczeń, które zdarzają się na terenach działkowych może być karana mandatami na podstawie kodeksu wykroczeń. Oto przykłady:

 • Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem) albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym - od 100 do 500 zł (art. 51 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń - dalej skrótem: k.w.)
 • Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości - nagana albo grzywna do 250 zł (art. 64 § 1 k.w.)
 • Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia - nagana, grzywna do 1 000 zł lub ograniczenie wolności (art. 77 k.w.)
 • Zaniedbanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie stosowanie się do wskazań i nakazów dot. należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych - grzywna do 1 500 złotych albo nagana (art. 117 k.w.)
 • Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych - grzywna do 1 500 zł, nagana albo ograniczenie wolności (art. 141 k.w.)
 • Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności (w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec) - nagana albo grzywna do 500 zł (art. 145 k.w.)
 • Właściciel nieruchomości, który nie zapewnia utrzymania jej czystości i porządku podlega grzywnie (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Nowe władze PZD wybrane

W dniu 18 października 2019 r. odbył się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD,  w którym w charakterze Delegata uczestniczył Leopold Ochalik, Prezes Zarządu ROD „Pionier”. Zjazd dokonał oceny działalności PZD i wybrał nowe władze – Krajową Radę i Krajową Komisję Rewizyjną i przyjął program działania na następną kadencję oraz zajął stanowiska, które będą miały ogromne znaczenie dla dalszego działania i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku. Wybrany na następną kadencję Eugeniusz Kondracki  podziękował  za jedność i integrację PZD oraz wszystkim organom ROD za dotychczasową, ciężką pracę. Podziękował także Delegatom za udział w  Zjeździe, za rozumienie problemów i sytuacji, za popieranie tego, co jest dla Związku słuszne. 

Podkategorie

Najbliższe zebranie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych PIONIER w Choszcznie

odbędzie się 31 stycznia 2019 w Domu Działkowca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działkowców. 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem