ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

PILNE !!!

 

PILNE !!!

W nawiązaniu do informacji o zakwalifikowaniu naszego ROD do puli finałowej w Konkursie pn. „Przyjazne ogrody 2024” uprzejmie informuję, iż w dniu 09 lipca 2024 r. Komisja Konkursowa przeprowadzi na terenie ROD wizję lokalną, na podstawie której ustali nasze miejsce na Liście rankingowej Konkursu, a co za tym idzie, zarekomenduje do otrzymania nagrody lub wyróżnienia.

W związku z powyższym proszę Państwa o zadbanie swoich działek tak, aby ocena wizji lokalnej była dla nas pozytywna.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Żywopłoty, drzewa i krzewy w ROD

Żywopłoty, drzewa i krzewy w ROD

Wobec wielu interwencji użytkowników działek w sprawie utrzymania żywopłotów, drzew i krzewów, posadzonych przy granicy działki lub wręcz na terenie ogólnym ROD (zwłaszcza na alejkach ogrodowych oraz przy granicy z sąsiednią działką) Zarząd ROD prosi o przycięcie lub wręcz wycięcie krzewów (drzew) zwężających alejki ogrodowe lub zakłócające funkcjonowanie sąsiedniej działki. Sadzenie żywopłotów, krzewów, drzew na terenach ogólnych oraz przy granicy działki sąsiedniej, przez użytkowników działek jest nielegalne.  Przerastanie drzew, krzewów na teren sąsiedni i alejek jest uciążliwe dla innych użytkowników działek i często utrudnia lub nawet uniemożliwia dojazd do działki lub jej użytkowanie. W takiej sytuacji Zarząd wzywa do ich usunięcia, a w szczególnie drastycznych przypadkach, zwłaszcza wypadku braku reakcji działkowca, będzie zmuszony do ich usunięcia (na koszt działkowca), a nadto stosował będzie sankcje wynikające ze Statutu PZD.

Prosimy o nie utrudnianie sobie życia nawzajem i przestrzeganie zasad współżycia działkowego.

Poniżej przypominamy zasady zawarte w Regulaminie ROD:

§ 34. [Alejki i drogi]

 1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

 2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

§ 52. [Żywopłoty]

 1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

 2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

 3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

 4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

§ 54. [Drzewa i krzewy ozdobne]

 1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.

 2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.

 3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.

 4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.

 5. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§ 55. [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów]

 1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

 2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

 3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

Telefoniczne porady ogrodnicze

 

Telefoniczne porady ogrodnicze

 

Uprzejmie informuję, że można uzyskać telefoniczną poradę ogrodniczą lub praktyczny pokaz na działce, w szczególności w zakresach:

 1. aktualne cięcia drzew owocowych (cięcia prześwietlające, odmładzające i na krótkopędy) , krzewów i roślin ozdobnych;
 2. zwalczanie chorób występujących na drzewach i krzewach owocowych;
 3. zapobieganie chorobom grzybowym i występowaniu szkodników występujących
  w uprawach ogrodowych;
 4. nawożenie naturalne i chemiczne upraw warzywnych na działce;
 5. kompostownik na działce (założenie i prowadzenie);
 6. badanie kwasowości gleby na działce

 

Telefonicznych porad udzielają i praktyczne pokazy przeprowadzają instruktorzy Społecznej

Służby Instruktorskiej:

Pan Ryszard Arnista – tel. 691 026 410;

Pan Eugeniusz Kapczyński – tel. 510 915 817.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

UWAGA ! ZAMYKAMY FURTKI !

UWAGA ! ZAMYKAMY FURTKI !

W OSTATNIM OKRESIE ZARZĄD OTRZYMAŁ KILKA ZGŁOSZEŃ
O SZKODACH JAKIE DOKONUJĄ SARNY NA TERENIE ROD. SĄ TO PRAWDOPODOBNIE CZTERY SARNY, W TYM DWIE MAŁE SARENKI.
Z OBSERWACJI DZIAŁKOWCÓW WYNIKA, ŻE WCHODZĄ NA TEREN ROD OD STRONY KOPLINA, POPRZEZ NIE ZAMKNIĘTE FURTKI.

MAJĄC NA WZGLĘDZIE POTRZEBĘ ZABEZPIECZENIA UPRAW DZIAŁKOWYCH, KOLEJNY RAZ PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU ZAMYKANIA WSZYSTKICH FURTEK, PROWADZĄCYCH NA TEREN ROD.

NADTO INFORMUJĘ, ŻE DZIAŁKOWCY NAGMINNIE NIE PRZESTRZEGAJĄCY TEGO OBOWIĄZKU MOGĄ PONIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ ZE STATUTU PZD.

 

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem