ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD „PIONIER”

Uprzejmie informuję, że Zarząd ROD „Pionier”, na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r., rozpatrzył wniosek grupy 140 naszych działkowców w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków ROD „Pionier” oraz wstrzymania wykonania uchwały Nr 11/2019 Walnego Zebrania ROD „Pionier” z dnia 06 kwietnia 2019 r. w sprawie zadania inwestycyjnego (remontowego).

Na podstawie § 68 ust. 2 i § 72 pkt 2 Statutu PZD Zarząd ROD, uchwałą Nr 138/2019,  odmówił się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków ROD „Pionier”, wnioskowanego przez grupę działkowców ROD „Pionier” i jednocześnie wstrzymał wykonanie uchwały Nr 11/2019 Walnego Zebrania ROD „Pionier” z dnia 06 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. „Adaptacja części pomieszczenia Domu Działkowca na biuro Zarządu”, do czasu ponownego rozpatrzenia przedmiotowej uchwały przez Walne Zebranie ROD „Pionier” w roku 2020 r.

           

 1. Po szczegółowej analizie wniosku, zdaniem Zarządu ROD „Pionier”, przedmiotowy wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż jest obarczony następującymi uchybieniami formalnymi:
 • na wniosku nie ma oznaczenia wnioskodawcy z adresem do korespondencji;
 • wniosek nie jest podpisany, a na kopercie nie ma nadawcy;
 • brak uzasadnienia wniosku;
 • do wniosku nie załączono projektu uchwały wraz z proponowanym porządkiem obrad NWZ;
 • wnioskodawcy nie proponują na co przeznaczyć kwotę, która pozostanie
  w preliminarzu na skutek uchylenia przedmiotowej uchwały;
 • na załączonych listach nie określono celu w jakim zbierano podpisy;
 • kilka podpisów jest prawdopodobnie złożonych przez tą samą osobę np. lp. 29 i 30 (poświadczenie nieprawdy?);
 • większość podpisów jest nieczytelnych, w sytuacji gdy listy zawierają zapis: „Czytelny podpis”.
 1. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż zwołanie drugiego w 2019 r. Walnego Zebrania generuje dodatkowe koszty, które nie są przewidziane w Preliminarzu finansowym ROD na 2019 r.
 2. Jednak mając na względzie, że wniosek złożyło 140 działkowców oraz sugestię Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, aby rozważyć przesunięcie realizacji przedmiotowej uchwały na termin późniejszy tj. do ponownego rozstrzygnięcia tej uchwały przez Walne Zebranie sprawozdawcze w 2020 r., Zarząd postanowił wstrzymać wykonanie uchwały i ponownie ją przedstawić na kolejnym Walnym Zebraniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

 

Wniosek działkowców - stanowisko OZ PZD

Szanowni Państwo, w dniu 25 lipca 2019 do Zarządu ROD Pionier w Choszcznie wpłynął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podpisany przez 140 działkowców. Ponieważ w naszej opinii wniosek ten jest bezpodstawny i nie spełnia wymogów formalnych zasięgnęliśmy opinii Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.

Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu 16 sierpnia 2019 r informację z Okręgu o w/w wniosku.

"W odpowiedzi na wystąpienie o interpretację wniosku działkowców o zwołanie NWZ członków ROD, Okręgowy Zarząd po przeanalizowaniu wystąpienia stoi na stanowisku, że:

 1. Wiele podniesionych zastrzeżeń powoduje, iż można by wniosek uznać za nieuprawniony w pełni. Decyzja w tym względzie należy do Zarządu ROD.
 2. Z uwagi na przedmiot sprawy, która miała być ewentualnie rozpatrywana przez nadzwyczajne walne zebranie członków należy stwierdzić iż nie ma konieczności zwoływania takiego zebrania chociażby z uwagi na generowanie kosztów poniesionych na organizację zebrania. Okręgowy Zarząd stoi na stanowisku, że uchwała przedmiotowa została podjęta przez Walne Zebranie i brak jest podstaw formalnoprawnych do jej uchylenia, działkowcy właśnie podejmując tą uchwałę mieli możliwość przyjąć lub nie przyjąć takiej uchwały.

Natomiast biorąc pod uwagę istotę do rozstrzygnięcia czy remont jest niezbędny i konieczny do wykonania czy można przesunąć realizację remontu na okres późniejszy tj. po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczego w roku 2020. Półroczny okres w tym względzie nie ma istotnego znaczenia i związku z tym sugestią Okręgowego Zarządu jest by rozważyć przesunięcie realizacji na termin późniejszy a nowe zebranie powinno w tej materii wypowiedzieć się jednoznacznie. I jeżeli Walne Zebranie podejmie po przeanalizowaniu uchwałę więc należy iść w tym kierunku, natomiast w przypadku gdyby walne zebranie nie podjęło decyzji o remoncie w formie uchwały wpłacone środki przez działkowców zostaną przeznaczone albo na inny cel określony uchwałą Walnego Zebrania lub zwrócone działkowcowi, ewentualnie zaliczone na poczet innych zobowiązań działkowców. Zwoływanie zebrania nadzwyczajnego jednoznacznie sprawy nie rozwiąże bo prawdopodobnie nadal będzie część osób, która nie będzie akceptowała realizacji a jeżeli planowane zamierzenie jest konieczne to na to nie ma innego sposobu jak przyjąć zadanie do remontu. Okręgowy Zarząd zwraca jednak uwagę, iż przy podejmowaniu decyzji o remoncie należy ściśle przestrzegać procedur zawartych w załączniku do uchwały 14/III/2015 Krajowej Rady PZD w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych".

 

 

 

Przegląd działek ROD PIONIER

Informujemy, że coroczny przegląd działek zaplanowany jest na miesiąc sierpień.  Celem przeglądu jest sprawdzenie zagospodarowania działki oraz jego zgodność z Regulaminem i Statutem ROD.  Przeglądu dokonają członkowie Zarządu.

Komunikat dot. rezygnacji członka zarządu

Informujemy, że Pan Władysław Rodziewicz złożył pisemną rezygnację z pracy w Zarządzie ROD „PIONIER” w Choszcznie z dniem 25.06.2019 r. Wobec czego skład Zarządu na 2019 r. przedstawia się następująco:

 

 1. Leopold Ochalik – Prezes
 2. Magdalena Szarawaga – Wiceprezes
 3. Barbara Bartczak – Sekretarz
 4. Ewa Piechota – Skarbnik
 5. Henryk Raszke - członek
 6. Leszek Gradys – członek

 

Informujemy, że Zarząd planuje w najbliższym czasie dokooptować do swojego grona nowego członka.         

Przesunięcie terminu Konkursu WZOROWA DZIAŁKA 2019

Uwaga! Przesuwamy termin konkursu Wzorowa Działka 2019 

Z powodu suszy, która dotknęła nasz ogród na początku lata konkurs

zostaje przesunięty w czasie o jeden miesiąc (na sierpień 2019).

 

Nowe terminy:

- przyjmowanie zgłoszeń do konkursu: do 10.08.2019

- ocena zgłoszonych działek przez komisje: 12-22.08.2019

  (po uprzednim telefonicznym umówieniu się)

- ogłoszenie wyników na stronie oraz w gablotach: 26.08.2019

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz zachęcamy
    do zgłaszania swoich pięknych działek do udziału w konkursie.

 

Ocenie podlegać będą:

 1. Rozplanowanie i urządzenie działki. Estetyka, ogrodzenie.
 2. Trawnik i jego utrzymanie.
 3. Rośliny ozdobnych oraz urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne.
 4. Część produkcyjna działki, w tym sadownicza i warzywnicza.
 5. Mała architektura na działce: płotki, murki, pergole, oczka i zbiorniki wodne.
 6. Estetyka i stan techniczny altany.
 7. Posiadanie na działce kompostownika.
 8. Ekologia na działce, m.in budki lęgowe, karmniki dla ptaków.

 

 

ZARZĄD ROD PIONIER 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem