ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 501 937 096

e-mail: rodpionier@wp.pl

Zasady wycinki drzew i krzewów

Zasady wycinki drzew i krzewów

Zasady wycinki drzew i krzewów, dotyczące również rodzinnych ogrodów działkowych, określone zostały w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 r. poz. 60, 132 z późniejszymi zmianami) zostały gruntownie zmienione. Zatem aktualnie mamy do czynienia z nowymi zasadami dotyczącymi usuwania drzew i krzewów.

Dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców oznacza to, że z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wyłączone są i dotyczą:

1. Krzew albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

     1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klon srebrzystego;

     2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

     3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4. W przypadku drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

    1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klon srebrzystego;

    2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

    3) 50 cm -  w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez zarządy ROD lub działkowców, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Wobec czego, w przypadku pozostałych drzew i krzewów nadal konieczne będzie uzyskanie zezwolenia, które jest wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Celem uzyskania zezwolenia zainteresowany musi najpierw złożyć odpowiedni wniosek, który uruchamia procedurę zmierzającą do wydania decyzji. Jeżeli istnieje potrzeba usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki rodzinnej, to zgodnie z ustawą o ROD, wniosek składa działkowiec, ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ogrodu, to  wniosek składa  jako organ statutowy stowarzyszenia ogrodowego PZD, zarząd ogrodu. 

Przestrzega się przed samowolnymi działaniami związanymi z usuwaniem drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, ich zniszczeniem czy uszkodzeniem, gdyż wiąże się to z konsekwencjami finansowymi, bowiem ustawa przewiduje także wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  • zniszczenie drzewa lub krzewu;
  • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Kara wynosi tyle, ile dwukrotna opłata za usunięcie drzew lub krzewów. Nieuiszczenie jej w terminie powoduje, że ustalona kara wraz z odsetkami za zwłokę podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa lub krzewu, czy to zarząd ogrodu, czy działkowiec upewnijmy się, że spełniliśmy wszystkie obowiązki z tym związane,  tak aby niepotrzebnie nie narażać się na poważne sankcje finansowe.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 r. poz. 60, 132 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306)

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem