ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 797-116-580

e-mail: pionier.choszczno@ogrodyrod.pl

Załacznik do uchwały 80/2017 - zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD PIONIER

ZASADY WJAZDU POJAZDAMI MECHANICZNYCH NA TEREN ROD PIONIER W CHOSZCZNIE

Zgodnie z § 69 i 70 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, zezwala się na wjazd pojazdów mechanicznych na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego w następujących sytuacjach:

 § 1

Członkowie ogrodu, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /obniżoną sprawność ruchową z dysfunkcją

ruchu/ wydane przez powiatowy zespół‚ ds. orzekania o niepełnosprawności i spełniają przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt 1

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym ( Dz, U. z 2012 r. Poz. 1137, z późn. zm. ), po okazaniu orzeczenia

Zarządowi ogrodu, mają prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdżają do działki. Prawo wjazdu ma dowożący tę osobę do działki.

Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w miejsce postojowe /zatoczkę/.

Prawo wjazdu na teren ogrodu dla tych osób obowiązuje w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

Klucz do bramy wjazdowej za zgodą Zarządu dorabia osoba zainteresowana, na własny koszt.

 § 2

Pozostali działkowcy mogą wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren ROD PIONIER w celu wwiezienia lub wywiezienia

materiałów budowlanych, obornika, płodów rolnych, nawozów, itp. w następujących sytuacjach:

1. W okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 18.00, oprócz dni świątecznych.

    W wymienionych godzinach bramy będą otwarte.

2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ogrodu w innych terminach

   i porach dnia, po uzgodnieniu z Zarządem i otrzymaniu zgody na wjazd.

3.Dopuszcza się wjazdu na teren ogrodu pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej nie większej niż 8 ton.

4.Kategorycznie zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu w czasie wiosennych roztopów oraz po

   długotrwałych i intensywnych deszczach. W takich sytuacjach każdorazowo Zarząd będzie informował działkowców o czasowym
   zakazie wjazdu na teren ogrodu poprzez wieszanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych.

5.Każdy pojazd po rozładunku lub załadunku musi opuścić teren ogrodu. Parkowanie każdego pojazdu może odbywać się

   tylko poza terenem ogrodu.

6.Działkowiec wjeżdżający pojazdem mechanicznym na teren ogrodu, który nie stosuje się do ustalonych zasad uszkodzi 
   nawierzchnię alejki, będzie musiał ją naprawić na własny koszt. W takiej sytuacji Zarząd powoła komisję, która zbada
   okoliczności, zakres uszkodzeń„ oraz koszt naprawy.

7.W stosunku do działkowca, który systematycznie będzie naruszał powyższe zasady wjazdu pojazdów mechanicznych na teren

   ogrodu, Zarząd może podjąć decyzję o czasowym lub całkowitym zakazie wjazdu pojazdem mechanicznym dla tego działkowca

   podejmując w tej sprawie uchwałę. Treść uchwały na piśmie musi być doręczona dla działkowca, którego dotyczy czasowy lub

   całkowity zakaz wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ogrodu.

 § 3

Zasady wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego PIONIER w Choszcznie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.

                                                                                                                                                                 ZARZĄD ROD PIONIER

                                                                                                                                                         Uchwała 80/17 z dnia 17.06.2017r

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem