Czego na działkach nie wolno?

W związku z przeglądem naszych działek, jaki został przeprowadzony na przełomie sierpnia i września br. Zarząd przypomina Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD, że regulamin ROD zabrania (§ 68):

 • zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty;
 • wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących
  z działki odpadów komunalnych;
 • gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki;
 • stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.;
 • spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych;
 • wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD;
 • parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD;
 • mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych;
 • polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania
  z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD;
 • wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce;
 • naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram
  i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym;
 • sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ROD;
 • prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.
 • Zabronione jest także umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów (§ 51).

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę wyniki przeglądu działek, Zarząd ROD będzie wysyłał do Działkowców, niestosujących się do regulaminu ROD, pisma o stwierdzonych uchybieniach i terminie ich usunięcia.